רכש ידידותי לסביבההכותרת מבטיחה – התוכן פחות. על הוראת תכ"ם החדשה לעניין רכש ידידותי לסביבה

ד"ר עו"ד אורן שבת

באיחור של ארבע עשרה שנים מפרסום החלטה 246 משנת 2003 של ממשלת ישראל ("תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא בישראל") פורסמה הוראת תכ"ם (תקנות כספים ומשק של מדינת ישראל) 7.12.0.10 לעניין שילוב דרישות סביבתיות בתהליכי רכש ממשלתיים. למרבה האכזבה, ההוראה החדשה נעדרת כל ניסיון לאכוף על משרדי הממשלה רכש "ירוק". במידה רבה, ההוראה אף מרתיעה את משרדי הממשלה מרכש כאמור.

ממשלת ישראל הינה הקניין הגדול ביותר במשק ובעלת השפעה אדירה על איכות הסביבה

היקף הרכישות הממשלתיות בישראל נאמד בחמישה עשר אחוזים (15%) מהתוצר הלאומי הגולמי, המהווה כמאה ארבעים ותשעה מיליארד ₪ (ראו ד"ר אורן שבת, העתירה המנהלית והסעדים במכרזים ציבוריים, עמ' 50-49 (2017). היקף רכישות עצום זה עושה את ממשלת ישראל לקניין הגדול ביותר במשק הישראלי. בתור הקניין הגדול ביותר במשק, יש לממשלה השפעה פוטנציאלית עצומה על עיצוב סטנדרטיים ברמה לאומית לעניין אספקת טובין ושירותים ידידותיים לסביבה.

החלטות ממשלת ישראל קוימו באיחור ובאופן חלקי

בשנת 2003 פורסמה החלטת ממשלת ישראל 246. ההחלטה השאפתנית מציבה למשרדי הממשלה מטרה לבסס את מדיניותם על "עקרונות של התנהלות פיתוח בר קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכל". משנת 2003 ואילך, פרסמה ממשלת ישראל מספר החלטות נוספות העוסקות, בין היתר, בשילוב קריטריונים "ירוקים" בהיבטים שונים של פעילות משרדי הממשלה (ראו שם), זאת בין היתר, לאור הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (ה-OECD). ככל הידוע, עד לפרסום ההוראה נשוא מאמר זה, לא באו לידי ביטוי החלטות הממשלה בחוק, בתקנות העוסקים ברכש ממשלתי או בתכ"ם, זאת למעט הוראת תכ"ם 7.12.18 לעניין "העדפת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים".

כותרת הוראת תכ"ם החדשה מבטיחה – התוכן פחות

לשון כותרת הוראת תכ"ם החדשה הינה מבטיחה: "שילוב דרישות סביבתיות בתהליכי רכש ממשלתיים". ברם, כותרת זו רחוקה מלקיים את הבטחתה, ואף עשויה לבלבל את הקורא. תוכן ההוראה אינו כולל כל ניסיון להטיל כל חובה על משרדי הממשלה לבצע רכש ידידותי לסביבה או לכל הפחות לשלב קריטריונים "ירוקים" ברכש הממשלתי. ההוראה מסתפקת בהנחיית ועדות המכרזים אודות סדר הפעולות המתבקש לצורך שילוב תקנים סביבתיים בתהליכי רכש. כמו כן, ההנחייה נועדה כדי להפנות את תשומת לב ועדות המכרזים לעצם קיומם של תווי תקן כאלה ואחרים, היכולים לסייע להם בקביעת תנאי סף או אמות מידה לדירוג ההצעות במכרזים. ההוראה נועדה לשמש את ועדות המכרזים רק במקרים שבהם הן כבר קיבלו החלטה יזומה לבחון שילוב קריטריונים סביבתיים במסמכי המכרז. הא ותו לא.

ועדות המכרזים מונחות להיזהר מצמצום היצע הספקים עקב שילוב קריטריונים ירוקים

יתר על כן, הוראת משנה 2.1 של סעיף "הנחיות לביצוע" מתריעה בפני ועדות המכרזים, כי שימוש בתווי תקן ירוקים "עלול להשפיע על היצע הספקים במכרז". במלים אחרות, הוראת התכ"ם החדשה מזהירה, כי שימוש בתווי תקן "ירוקים" כקריטריונים במכרז, עלול לפגוע בתוצאתו הכלכלית, עקב צמצום התחרות.

ייתכן מאוד, כי שילוב קריטריונים "ירוקים" בתהליכי רכש ממשלתיים עלול להקטין את היצע הספקים. אולם, קביעה זו אינה מחויבת המציאות. לאמור, כל עוד ממשלת ישראל נמנעת מקביעת סטנדרטים מחייבים לביצוע רכש "ידידותי" לסביבה, יהיו ספקים אשר יקיימו את הסטנדרטים ויהיו כאלה שלא. במצב כזה, צפוי היצע הספקים הרלוונטים לרכש "ירוק" לקטון. אולם, מהרגע שבו תציב הממשלה סטנדרטים מחייבים, יאלצו כלל הספקים "להתיישר" לפי אותם סטנדרטים, כך שבטווח הארוך היצע הספקים לא אמור להיות מושפע כפועל יוצא משילוב קריטריונים "ירוקים" ואם יושפע – יושפע במעט בלבד.

יתר על כן, הגם שכיום לפחות חלק מהרכישות ה"ירוקות" יקרות יותר מהחלופות הלא "ירוקות", עלות זו "מתקזזת" כנגד התועלת שבאותן רכישות. רכישות "ירוקות" עשויות לסייע, בין השאר, בשמירה על בריאות הציבור ובחסכון באנרגיה. לשיקולים אלה יתרונות כלכליים משמעותיים בטווח הארוך, שוועדות המכרזים כלל לא הונחו לשקול כנגד האפקט הצפוי, לכאורה, של צמצום היצע הספקים בביצוע רכש ידידותי לסביבה.

לממשלת ישראל תפקיד אקטיבי וחינוכי בשימור איכות הסביבה

בהוראת התכ"ם החדשה נמנע החשכ"ל מלהביא לידי ביטוי את מעמדה הצרכני המיוחד של ממשלת, את תפקידה המכריע כקובעת סטנדרטים ואת השפעות רכישותיה על איכות הסביבה. לממשלת ישראל תפקיד אקטיבי, עיצובי וחינוכי חשוב לעניין שימור איכות הסביבה. אך, בהוראת התכ"ם הנדונה, נחזית הממשלה פסיבית ומבכרת שיקולים כלכליים קצרי טווח על פני שיקולים ארוכי טווח.

משרד ד"ר עו"ד אורן שבת
רחוב משכית 22 הרצליה פיתוח, ת.ד. 12617. טל' 09-9543895, פקס' 09-9545033, דוא"ל: info@michrazim-law.co.il

© כל הזכויות שמורות לד"ר אורן שבת, עו"ד מומחה במכרזים.